MOVIE

2020年3月公開A11YOURDAYS, × KINGLYMASK episode3「Liar」

2020年2月公開A11YOURDAYS, × KINGLYMASK episode2「Floral」

2020年1月公開A11YOURDAYS, × KINGLYMASK episode1「モノローグ」

2020年1月公開A11YOURDAYS, × KINGLYMASK episode1「モノローグ」teaser

2018年12月公開MV「Higher than Stars」

2018年5月公開2nd mini album「I」Trailer

2018年4月公開MV「FEEL THE FREE」

2018年4月公開MV「POOL」

2017年12月公開MV「Hello, my future」

2017年2月公開MV「City」